<samp id="72kih"><tt id="72kih"><nobr id="72kih"></nobr></tt></samp>

<samp id="72kih"><ruby id="72kih"><legend id="72kih"></legend></ruby></samp> <ins id="72kih"></ins>
 • 希伯來語詞匯,希伯來語語法,希伯來語對話,希伯來語字母,希伯來語發音,learn hebrew(?????)| hebrew course| speak hebrew | hebrew Pronunciation | hebrew alphabet 希伯來語學習 希伯來語翻譯 希伯來語在線翻譯 希伯來語名字 希伯來語輸入法 希伯來語你好怎么說 希伯來語紋身 希伯來語歌曲 希伯來語字母表 希伯來語圣經
  希伯來語屬于亞非語系閃米特語族,為猶太教的宗教語言。過去的二千五百年,“希伯來語”主要用于《圣經》與相關宗教方面的研究,自從20世紀特別是以色列復國以來,“希伯來語”作為口語在猶太人中重新復活,漸漸取代取代阿拉伯語、猶太西班牙語和意第緒語(或稱為“依地語”,猶太人使用的國際交流語),以色列建國后將“希伯來語” 定為官方語言之一;另一種官方語言是阿拉伯語。目前(2004年)使用人口約510萬。

  希伯來語共有22個字母,他們皆為輔音字母。但事實上,任何一門用口表述的語言,若沒有元音,根本就不可能藉聲帶發出聲音來,希伯來語自然也不例外。希伯來語的元音就包含在其輔音中。拼寫的時候用四個輔音字母Alef, He, Vav, Yud當作元音來拼寫單詞,也就是說這四個輔音字母Alef, He, Vav, Yud身兼兩職,既做輔音字母又做元音字母,這四個字母也同樣可以互相組合成為復合元音。現代的希伯來語拼寫是相當規則和準確的。
    希伯來語除了22個字母外,還有詞尾發生形狀變化的5個字母。伯萊文的行文和阿拉伯文相同,都是從右到左書寫。

   

  ???????! shalom! 你好 | Tislakh lí. 對不起 | ??????. toda. 謝謝

  字母與讀音

  元音

  輔音

   

   

   


   紐約英語口語網-英語學習演示視頻

  日常用語

  歡迎
  (baruch haba) ???? ???
  pl - (bruchim ha-baim) ?????? ?????
  你好 (shalom) ????
  你好嗎?

  我很好, 謝謝. 您哪?
  >m (ma shlomxa) ?? ?????? >f (ma shlomex) ?? ??????
  (ma xadash) ?? ???? (ma nishma) ?? ?????
  (tov, toda. veata? / atem?) ???, ????. ???? / ????
  很久沒見了 (Mizman loh hitraehnu) ???? ?? ??????
  你叫什么名字?
  我叫
  (ma shimkha) ?? ????
  (shmi ...) ???...
  你是哪國人?
  我是.....
  m - (meayin ata) ???? ???? f - (meayin at) ???? ???
  m - (mi-eyfo ata) ????? ???? f - (mi-eyfo at) ????? ???
  (mi...) ???(?) ...
  很高興見到你 (na'im me'od) ???? ????
  早上好 (boker tov) ???? ???
  下午好 (achar tzahara'im tovim) ??? ?????? ?????
  晚上好 (erev tov) ??? ???
  晚安 (laila tov) ???? ???
  再見 (lehitraot) ???????
  祝您好運 (behatslacha) ??????
  祝你愉快 >f - (sheyihiye lach yom na'im) ????? ??? ??? ????
  >m - (sheyihiye lecha yom na'im) ????? ???? ??? ????
  祝你用餐愉快 (b'tayavon) ???????
  祝你一路順風 (nesi'á tová) ????? ???? (derekh tzleha) ??? ????
  我不明白 m - (ani loh mevin) ??? ?? ????
  f - (ani loh mevinah) ??? ?? ?????
  請慢一點說好嗎? (efshar ledaber yoter le-at?) ????? ????? ???? ????
  請再說一遍 (tahzor od pa-am be-vakasha!) ????? ??? ??? ?????!
  請把這個寫下來好嗎? (efshar likhtov li et ze?) ???? ????? ?? ?? ???

  你說希伯來語嗎?

  是的, 會一點

  m - (atah medaber ‘ivrit?) ??? ???? ??????
  f - (at medaberet ‘ivrit?) ?? ????? ??????
  m - (ken, ‘ani medaber ktzat ‘ivrit) ??, ??? ???? ??? ?????
  f - (ken, ‘ani medaberet ktzat ‘ivrit) ??, ??? ????? ??? ?????
  .....用希伯來語怎么說? ??? ?????? ?????? ...?
  (eych omrim be'ivrit ...?)
  勞駕 to attract attention - ?????!
  to ask someone to move - ????? ???!
  這個多少錢? (Kama ze ole?) ??? ?? ?????
  對不起 (slicha) ?????!
  謝謝

  不客氣
  (rav todot) ?? ????? (toda) ????
  (bevakasha) ?????
  廁所在哪里? (Eifo ha'sheirutim?) ???? ????????
  你愿意和我跳舞嗎? >f - (ha'im tirtsi lircod iti?) ??? ???? ????? ?????
  >m - (ha'im tirtseh lircod iti?) ??? ???? ????? ?????
  我愛你 >f (ani ohev otach) ??? ???? ????
  >m (ani ohevet otcha) ??? ????? ????
  讓我安靜一下! sg - (Azov oti be-sheket!) ???? ???? ????!
  pl - (Izvu oti be-sheket!) ????? ???? ????!
  救命!
  著火了!
  停!
  (atsiloo!) ?????!
  (srefah!) ????!
  (atsor!) ????!
  快叫警察! (haz-iku mishtarah!) ?????? ?????!
  圣誕快樂,新年愉快 ?? ???? ??? ???? ????
  (hag Molad Sameach v'Shanah Tovah)
  復活節快樂 (chag pascha same'ach) ?? ???? ???
  生日快樂 (Yom Huledet Sameakh) ??? ????? ???
  會一種語言是永遠不夠的 ????? ??? ??? ???? ??????
  (Yediat safa ahat eina maspika)

  1 [一]
  人稱
  希伯來語 - ?1 [???]?
  ???????

  我 ?_?_?
  ?????
  -n
  我和你 ?_?_ _?_ / _?
  ???? ??? / ??
  -n vt / h
  我們兩人 / 倆 ?_?_?_?
  ???????
  sh-n-nv
  他 ?_?_?
  ?????
  h-v
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  他們兩人 / 倆 ?_?_?_ / _?_?_?
  ?????? / ??????
  sh-n-hm / sh-t-hn
  男人 ?_?_??
  ??????
  hsh
  女人 ?_?_?_?
  ???????
  h-shh
  孩子 ?_?_??
  ??????
  h-ld
  一個家庭 ?_?_?_?
  ???????
  m-sh-f-chh
  我的家庭 / 我的家人 ?_?_?_? ?_? / ?_?_?_?
  ??????? ??? / ???????
  h-m-sh-f-chh sh-l / m-sh-f-ch-t
  我的家庭在這里 。 ?_?_?_? ?_? ?_?.?
  ??????? ??? ???.?
  h-m-sh-f-chh sh-l chn
  我在這里。 ?_?_ _?_.?
  ???? ???.?
  -n chn
  你在這里。 ?_? / ? ?_?.?
  ??? / ? ???.?
  t / h chn
  他在這里和她在這里。 ?_?_ _?_ _?_? ?_?.?
  ???? ??? ???? ???.?
  h-v chn v-h chn
  我們在這里。 ?_?_?_ _?_.?
  ?????? ???.?
  -n-ch-nv chn
  你們在這里。 ?_?_ / _ _?_.?
  ???? / ? ???.?
  -tm / n chn
  他們都在這里。 ?_? ?_?_ _?_.?
  ??? ???? ???.?
  hm ch-v-lm chn

  2 [二]
  家庭
  ?2 [?????]?
  ???????

  祖父 / 外祖父 ?_?_?
  ?????
  s-v
  祖母 / 外祖母 ?_?_??
  ??????
  s-v-t
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  父親 ?_?_?
  ?????
  -v
  母親 ?_?_?
  ?????
  -m
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  兒子 ?_?_?
  ?????
  h-vn
  女兒 ?_?_?
  ?????
  h-vt
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  哥哥 / 弟弟 ?_?_?
  ?????
  hch
  姐姐 / 妹妹 ?_?_?_?
  ???????
  h-ch-vt
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  叔叔 / 伯父 / 叔父 / 舅父 / 姑父 ?_?_??
  ??????
  h-d-vd
  阿姨 / 嬸嬸 / 舅媽 / 姨媽 / 姑媽 ?_?_?_?
  ???????
  h-d-v-dh
  他和她 ?_?_ _?_??
  ???? ?????
  h-v v-h
  我們是一個家庭 / 我們是一家人。 ?_?_?_ _?_?_.?
  ?????? ?????.?
  -n-ch-nv m-sh-f-chh
  這是個不小的家庭。 ?_?_?_? ?_?_? ?_?_.?
  ??????? ????? ????.?
  h-m-sh-f-chh -n-nh k-t-nh
  這是一個大家庭。 ?_?_?_? ?_?_?.?
  ??????? ?????.?
  h-m-sh-f-chh g-d-v-lh

  3 [三]
  認識,相識
  ?3 [????]?
  ????????

  你好 / 喂! ?_?_?!?
  ?????!?
  sh-l-vm
  你好! ?_?_?!?
  ?????!?
  sh-l-vm
  你好嗎 / 最近怎么樣?(用于問候) ?_? ?_?_??
  ??? ??????
  mh n-sh-m'?
  您來自歐洲嗎? ?_? / ? ?_?_?_???
  ??? / ? ?????????
  t / h m-r-v-fh?
  您來自美國嗎? / 您從美洲來嗎? ?_? / ? ?_?_?_???
  ??? / ? ?????????
  t / h m-m-r-kh?
  您來自亞洲嗎? ?_? / ? ?_?_???
  ??? / ? ???????
  t / h m-sh?
  您住在哪一個賓館? ?_?_?_ _?_? ?_ / _ _?_?_? / ???
  ?????? ???? ?? / ? ?????? / ???
  v-zh m-l-vn t / h m-t-g-v-rr / t?
  您在這里已經多久了? ?_?_ _?_ _? / ? ?_? ?_???
  ???? ??? ?? / ? ??? ?????
  ch-mh z-mn t / h ch-vr chn?
  您要停留多久? ?_?_ _?_ _?_?_??
  ???? ??? ???????
  ch-mh z-mn t-shr?
  您喜歡這里嗎? ?_?_ _?_?_ _?_? ?_ _?_?_?? / _?_?_?_??
  ???? ????? ???? ?? ??????? / ?????????
  hm h-m-k-vm m-v-tz chn v-'-nch? / v-'-nch?
  您在這里度假嗎? ?_?_ _? / ? ?_?_?_??
  ???? ?? / ? ????????
  hm t / h v-ch-v-f-shh?
  歡迎您到我這兒來! ?_?_ / _ _?_? ?_?_!?
  ???? / ? ???? ????!?
  v-v / l-v-kr -v-t
  這是我的住址。 ?_? ?_?_?_ _?_.?
  ??? ?????? ???.?
  zv h-ch-t-v-vt sh-l
  我們明天見面嗎? ?_?_?_ _?_??
  ?????? ?????
  n-t-rh m-chr?
  我很抱歉, 我已有安排了。 ?_?_ _?_?_ / _, ?_ _? ?_?_?_? ?_?_?.?
  ???? ????? / ?, ?? ?? ??????? ?????.?
  -n m-tz-t-'r / t, sh l t-v-ch-n-vt -ch-r-vt
  再見! ?_?_?.?
  ?????.?
  sh-l-vm
  再見! ?_?_?_?_.?
  ????????.?
  l-h-t-r-vt
  一會兒見! ?_?_?_ _?_?_!?
  ?????? ?????!?
  n-t-rh v-k-r-vv

  4 [四]
  在學校里
  ?4 [????]?
  ????? ?????

  我們在哪里? ?_?_? ?_?_???
  ????? ???????
  h-chn -n-ch-nv?
  我們在學校里。 ?_?_?_ _?_? ?_?_.?
  ?????? ???? ????.?
  -n-ch-nv v-vt h-s-fr
  我們在上課。 ?_?_?_ _?_?_?.?
  ?????? ??????.?
  -n-ch-nv v-sh-'-vr
  這些是學生。 ?_?_ _?_?_?_?.?
  ???? ????????.?
  -lh h-t-l-m-dm
  這是女老師。 ?_? ?_?_?.?
  ??? ?????.?
  zv h-m-v-rh
  這是班級 / 教室。 ?_? ?_?_?.?
  ??? ?????.?
  zv h-ch-th
  我們做什么? ?_? ?_?_? ?_?_???
  ??? ????? ???????
  mh -n-ch-nv '-v-shm?
  我們學習。 ?_?_?_ _?_?_?.?
  ?????? ??????.?
  -n-ch-nv l-v-m-dm
  我們學習一門語言。 ?_?_?_ _?_?_? ?_?.?
  ?????? ?????? ???.?
  -n-ch-nv l-v-m-dm sh-fh
  我學習英語。 ?_?_ _?_? / ? ?_?_?_.?
  ???? ???? / ? ??????.?
  -n l-v-md / t -n-g-lt
  你學習西班牙語。 ?_? / ? ?_?_ / _ _?_?_?.?
  ??? / ? ???? / ? ??????.?
  t / h l-v-md / t s-f-r-dt
  他學習德語。 ?_?_ _?_? ?_?_?_.?
  ???? ???? ??????.?
  h-v l-v-md g-r-m-nt
  我們學習法語。 ?_?_?_ _?_?_? ?_?_?_.?
  ?????? ?????? ??????.?
  -n-ch-nv l-v-m-dm tz-r-f-tt
  你們學習意大利語。 ?_?_ _?_?_? ?_?_?_?.?
  ???? ?????? ???????.?
  -tm l-v-m-dm -t-l-kt
  他們學習俄語。 ?_? ?_?_?_ _?_?_.?
  ??? ?????? ?????.?
  hm l-v-m-dm r-v-st
  學習語言是很有趣的。 ?_?_?_? ?_?_? ?_?_.?
  ??????? ????? ????.?
  m-'-nn l-l-m-vd sh-f-vt
  我們要理解 / 聽懂人們(講話)。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_ ?
  ?????? ????? ????? (?????).?
  -n-ch-nv r-v-tzm l-h-vn (-n-shm)
  我們想和人們說話 / 交談。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_ _? ?_?_?.?
  ?????? ????? ????? ?? ?????.?
  -n-ch-nv r-v-tzm l-sh-v-chch 'm -n-shm

  5 [五]
  國家和語言
  ?5 [???]?
  ??????? ??????

  約翰來自倫敦的。 ?_'_? ?_?_?_? / ?_?_ _?_ _?_?_?_?
  ??'?? ??????? / ?'?? ??? ????????
  g-vn m-l-v-n-d-vn / g-vn h-v l-v-n-d-v-n
  倫敦位于大不列顛。 ?_?_?_? ?_?_? ?_?_?_?_.?
  ??????? ????? ????????.?
  l-v-n-d-vn n-m-tzt v-v-r-t-nh
  他講英語。 ?_?_ _?_? ?_?_?_.?
  ???? ???? ??????.?
  h-v m-d-vr -n-g-lt
  瑪麗亞來自馬德里。 ?_?_? ?_?_?_.?
  ????? ??????.?
  m-rh m-m-d-rd
  馬德里位于西班牙。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_.?
  ?????? ????? ?????.?
  m-d-rd n-m-tzt v-s-f-rd
  她講西班牙語。 ?_?_ _?_?_ _?_?_?.?
  ???? ????? ??????.?
  h m-d-v-rt s-f-r-dt
  彼得和馬耳塔來自柏林 。 ?_?_ _?_?_ _?_?_?.?
  ???? ????? ??????.?
  f-tr v-m-r-th m-v-r-ln
  柏林位于德國。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_?_.?
  ?????? ????? ???????.?
  v-r-ln n-m-tzt v-g-r-m-nh
  你們兩個都說德語嗎? ?_?_?_ _?_?_? ?_?_?_??
  ?????? ?????? ????????
  sh-n-chm m-d-v-rm g-r-m-nt?
  倫敦是一個首都。 ?_?_?_? ?_? ?_? ?_?_.?
  ??????? ??? ??? ????.?
  l-v-n-d-vn h 'r v-rh
  馬德里和柏林也都是首都。 ?_?_?_ _?_?_? ?_ _? ?_? ?_?_.?
  ?????? ?????? ?? ?? ??? ????.?
  m-d-rd v-v-r-ln hn gm '-r v-rh
  首都都是又大又吵的。 ?_?_ _?_?_ _?_?_? ?_?_?_?.?
  ???? ????? ?????? ???????.?
  '-r h-v-rh g-d-v-l-vt v-r-v-'-sh-vt
  法國位于歐洲。 ?_?_? ?_?_? ?_?_?_?.?
  ????? ????? ???????.?
  tz-r-ft n-m-tzt v-r-v-fh
  埃及位于非洲。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_?_.?
  ?????? ????? ???????.?
  m-tz-rm n-m-tzt v-f-r-kh
  日本位于亞洲。 ?_?_ _?_?_ _?_?_.?
  ???? ????? ?????.?
  -fn n-m-tzt v-sh
  加拿大位于北美洲。 ?_?_? ?_?_? ?_?_? ?_?_?_.?
  ????? ????? ????? ??????.?
  k-n-dh n-m-tzt v-tz-f-vn -m-r-kh
  巴拿馬位于中美洲。 ?_?_? ?_?_? ?_?_? ?_?_?_ / _?_?_?_ _?_?_?_.?
  ????? ????? ????? ?????? / ??????? ???????.?
  f-n-mh n-m-tzt v-m-r-chz -m-r-kh / v-m-r-kh h-m-r-ch-zt
  巴西位于南美洲。 ?_?_?_ _?_?_ _?_?_ _?_?_?.?
  ?????? ????? ????? ??????.?
  v-r-zl n-m-tzt v-d-r-vm -m-r-kh

   

  小黄书直播