<samp id="72kih"><tt id="72kih"><nobr id="72kih"></nobr></tt></samp>

<samp id="72kih"><ruby id="72kih"><legend id="72kih"></legend></ruby></samp> <ins id="72kih"></ins>
 • 泰語詞匯,泰語語法,泰語對話,泰語字母,泰語發音,learn thai(???) | thai course| speak thai | thai pronunciation | thai alphabet 泰語翻譯 泰語在線翻譯 泰語學習 泰語 你好 學泰語 泰語歌 好聽的泰語歌 泰語學習網站 泰語學習網 泰語學習軟件 如何學習泰語 泰語基礎學習 泰語學習資料 生活用語必備泰語 泰語學習教程 泰語在線學習網站 泰語難學嗎 在線學泰語 怎么學泰語 泰語新手一學就會 怎樣學泰語 上海哪里學泰語 免費學泰語 學泰語歌 學泰語好嗎 昆明學泰語
  泰國的官方語言。屬漢藏語系壯侗語族壯傣語支﹐使用人口約5000萬﹐有中部﹑北部﹑東北部和南部等4個方言區﹐曼谷話是泰語的標準語。泰語有元音21個﹐其中單元音18個﹐復合元音3個﹐元音分長短﹐可以區別詞義﹔有輔音21個。泰語是一種孤立型 語言。基本詞匯以單音節詞居多。構詞中廣泛使用合成和重迭等手段。泰語中吸收了大量的梵語﹑巴利語和相當數量的孟語﹑高棉語﹑漢語﹑馬來語和英語詞匯。泰語詞沒有形態變化。 詞序和虛詞是表達語法意義的主要手段。基本詞序是﹕主語─謂語─賓語。定語在中心詞之后。狀語有的在中心詞之前﹐有的在后。數詞﹑量詞和名詞組合時﹐一般是名詞在前﹐數詞居中﹐量詞在后。

   

  ?????? sa-wat-dee 你好 | ?????? kob-khun 謝謝  | ?????? lar-korn 再见

  字母與讀音

  輔音

  元音

   

   


   紐約英語口語網-英語學習演示視頻

  日常用語

  歡迎 ???????????? (yindii ton rap)
  你好 ?????? (sawùt dee)
  ?????? (hanlǒh) - 打電話時
  你好嗎?

  我很好, 謝謝. 您哪?
  ???????????????? (bpen yung-ngai bahng?)
  ??????????(???) (sa-bai dee krúp (ka))
  你叫什么名字?
  我叫
  ??????????? (khun cheu arai)
  ?????? ... (phom cheu ...) m
  ????????? (di-chan cheu ...) f
  你是哪國人?
  我是.....
  ?????????????? (khun maa jaak tee nai?)
  ??????? ... (ph?m maa jaak ...) m
  ?????????? ... (dìich?n maa jaak ...) f
  很高興見到你 ????????????????? (yin-dii thíi dái rúujàk)
  再見 ???????? (lah gòrn ná)
  一路順風 ???????????????????????? (khor hai dern thaang dooi sawatdiphaap)
  ??????????????????? (dern thaang dooi sawatdiphaap)
  ????????????? (thiaw hai sanuk)
  勞駕 ??????? (khun khráp) - m / ?????? (khun kha) - f
  ????? (kh??? th?ot)
  這個多少錢? ???????????? (ra ka thao rai?)
  對不起 ??(???)?????? (pǒm (chan) sěe-a jai)
  謝謝

  不客氣
  ?????? (khàwp khun)
  ????????? (khàwp khun maak)
  ????????? (mai bpen rai)
  廁所在哪里? ?????????????????? (h?rng náhm yòo têe nǎi?)
  你愿意和我跳舞嗎? ????????????? (yàhk dtên rum mái?)
  我愛你 ???????? (phom rak khun - 男)
  ????????? (chan rak khun - 女)

  1 [一]
  人稱
  泰語 - 1 [?????]
  ??

  我 ?–♂ / ?????♀
  ??♂ / ?????♀
  po?m ♂ / di?-cha?n ♀
  我和你 ?–?–? ???♂ / –?–?–?–? ???♀
  ????? ???♂ / ???????? ???♀
  po?m la?e kun ♂ / di?-cha?n la?e kun ♀
  我們兩人 / 倆 ?–?–???–?–
  ??????????
  rao ta?ng so?ng
  他 ?–?
  ???
  ka?o
  他和她 ?–? ?–? ?–?
  ??? ??? ???
  ka?o la?e ter
  他們兩人 / 倆 ?–?–???–?–
  ??????????
  ka?o ta?ng so?ng
  男人 ???–?–
  ??????
  po?o chaai
  女人 ???–???
  ???????
  po?o yi?ng
  孩子 ?–?–
  ????
  de?k
  一個家庭 ?–?–?–?–
  ????????
  kro?p krua
  我的家庭 / 我的家人 ?–?–?–?– –?–?–♂ / ?–?–?–?–♀
  ???????? ?????♂ / ????????♀
  kro?p krua · ko?ng po?m ♂ / ko?ng di?-cha?n ♀
  我的家庭在這里 。 ?–?–?–?–?–?–?–???–?????♂ / –?–?–???–?–?????–???–?????♀
  ???????????????????????♂ / ??????????????????????????♀
  kro?p krua ko?ng po?m yo?o te?e ne?e ♂ / kro?p krua ko?ng di?-cha?n yo?o te?e ne?e ♀
  我在這里。 ?–?–?????–??♂ / ?????–???–?????♀
  ????????????♂ / ???????????????♀
  po?m yo?o te?e ne?e ♂ / di?-cha?n yo?o te?e ne?e ♀
  你在這里。 ???–???–?????
  ?????????????
  kun yo?o te?e ne?e
  他在這里和她在這里。 ?–?–???–????? ♂ ?–? ?–?–???–????? ♀
  ????????????? ♂ ??? ????????????? ♀
  ka?o yo?o te?e ne?e ♂ la?e ter yo?o te?e ne?e ♀

  我們在這里。 ?–?–???–?????
  ?????????????
  rao yo?o te?e ne?e
  你們在這里。 ???–???–?????
  ?????????????
  kun yo?o te?e ne?e
  他們都在這里。 ?–?–?–???–?–???–?????
  ?????????????????????
  pu?ak ka?o tu?k kon yo?o te?e ne?e
  [page]2 [二]
  家庭
  2 [???]
  ??????????????

  祖父 / 外祖父 ??? / ?–
  ??? / ??
  bpo?o / dtaa
  祖母 / 外祖母 ??? / ?–?
  ??? / ???
  ya?a / yaai
  他和她 ?–?–?–?–?
  ?????????
  ka?o la?e ter
  父親 ???
  ???
  po?r
  母親 ?–?
  ???
  ma?e
  他和她 ?–?–?–?–?
  ?????????
  ka?o la?e ter
  兒子 ???–?–
  ??????
  lo?ok chaai
  女兒 ???–?–
  ??????
  lo?ok sa?ao
  他和她 ?–?–?–?–?
  ?????????
  ka?o la?e ter
  哥哥 / 弟弟 ???–?– / –?–?–?–
  ?????? / ???????
  pe?e chaai / no?ng chaai
  姐姐 / 妹妹 ???–?– / –?–?–?–
  ?????? / ???????
  pe?e sa?ao / no?ng sa?ao
  他和她 ?–?–?–?–?
  ?????????
  ka?o la?e ter
  叔叔 / 伯父 / 叔父 / 舅父 / 姑父 ??? / ?– / –?–
  ??? / ?? / ???
  lung / aa / na?a
  阿姨 / 嬸嬸 / 舅媽 / 姨媽 / 姑媽 ??? / ?– / –?–
  ??? / ?? / ???
  bpa?a / aa / na?a
  他和她 ?–?–?–?–?
  ?????????
  ka?o la?e ter
  我們是一個家庭 / 我們是一家人。 ?–?–???–?–?–???–???–???
  ???????????????????????
  rao bpen kro?p krua dieow gan
  這是個不小的家庭。 ?–?–?–?–???–???–?–
  ??????????????????
  kro?p krua te?e ma?i le?k
  這是一個大家庭。 ?–?–?–?–?–??
  ????????????

  kro?p krua ya?i
  [page]3 [三]
  認識,相識
  3 [???]
  ???????????????

  你好 / 喂! ?–?–???–?–♂! / –???–?–?–♀!
  ??????????♂! / ?????????♀!
  sa?-wa?t-dee kra?p ♂! / sa?-wa?t-dee ka? ♀!
  你好! ?–?–???–?–♂! / –???–?–?–♀!
  ??????????♂! / ?????????♀!
  sa?-wa?t-dee kra?p ♂! / sa?-wa?t-dee ka? ♀!
  你好嗎 / 最近怎么樣?(用于問候) ?–?–???–? ?–?–♂ / ?–?–???–? ?–♀?
  ????????? ????♂ / ????????? ??♀?
  sa?-baai dee ma?i · kra?p ♂ / sa?-baai dee ma?i · ka? ♀?
  您來自歐洲嗎? ???–?–?–???–?–???–? ?–?–♂ / ?–♀?
  ??????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun maa ja?ak yu?-ro?hp cha?i ma?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您來自美國嗎? / 您從美洲來嗎? ???–?–?–?–?–?–?–???–? ?–?–♂ / ?–♀?
  ????????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun maa ja?ak a?-may-ri?-gaa cha?i ma?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您來自亞洲嗎? ???–?–?–?–?–?–?–?–?– –???♂ / –?♀?
  ???????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun maa ja?ak ay-chia cha?i ma?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您住在哪一個賓館? ???–?–?–???–?–?–?–?– –???♂ / –?♀?
  ???????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun pa?k yo?o rohng raem a?-rai · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您在這里已經多久了? ???–???–?????–?–?–?–?–???–?– –???♂ / –?♀?
  ???????????????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun yo?o te?e ne?e-naa nor ta?o ra?i la?ew · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您要停留多久? ???–?–???–?–?–?–?–?? –???♂ / –?♀?
  ???????????????????? ????♂ / ??♀?

  kun ja? yo?o naan ta?o ra?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您喜歡這里嗎? ???–?–???–???–? ?–?–♂ / ?–♀?
  ??????????????? ????♂ / ??♀?
  kun cho?p te?e ne?e ma?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  您在這里度假嗎? ???–?–?–???–???–???–?–?– –???♂ / –?♀?
  ???????????????????????? ????♂ / ??♀?
  kun maa pa?k po?n te?e ne?e cha?i ma?i · kra?p ♂ / ka? ♀?
  歡迎您到我這兒來! ?–?–???– –?–?–?–?–???♂ / –?–???–? ?????–?–?–?–?♀!
  ???????? ????????????♂ / ???????? ?????????????♀!
  maa yi?am · po?m ba?ang na? kra?p ♂ / maa yi?am · di?-cha?n ba?ang na? ka? ♀!
  這是我的住址。 ???–?–???–???–?–?–?–?–♂ / ???–?–???–???–?–?????–?–♀
  ??????????????????????♂ / ????????????????????????♀
  ne?e keu te?e yo?o ko?ng po?m kra?p ♂ / ne?e keu te?e yo?o ko?ng di?-cha?n ka? ♀
  我們明天見面嗎? ?–?–?–?–?–???–?????–?–???♂ / –?♀?
  ?????????????????????????♂ / ??♀?
  rao po?p gan pru?ng ne?e dee ma?i kra?p ♂ / ka? ♀?
  我很抱歉, 我已有安排了。 ?–?–?–?–???–???–???–?–?????–?–?–♂ / ?–?–?–?–?–?–???–???????–?????
  ????????????????????????????????♂ / ?????????????????????????????
  ko?r to?ht na? kra?p pru?ng ne?e po?m ma?i wa?ang kra?p ♂ / ko?r to?ht na? ka? pru?ng ne?e di?-cha?n ma?i wa?a
  再見! ?–???–?–?–♂! / –?–?–?–?–♀!

  ??????????♂! / ?????????♀!
  laa go?r na?-kra?p ♂! / laa go?n ka? ♀!
  再見! ?–???–?–?–♂! / –?–?–?–?–♀!
  ??????????♂! / ?????????♀!
  laa go?r na?-kra?p ♂! / laa go?n ka? ♀!
  一會兒見! ?–?–?–??? ?–?–?–♂ / ?–?–♀!
  ????????? ??????♂ / ????♀!
  la?ew po?p gan · na? kra?p ♂ / na? ka? ♀!
  [page]4 [四]
  在學校里
  4 [???]
  ???????????

  我們在哪里? ?–?–???–???–??
  ??????????????
  rao yo?o te?e na?i ?
  我們在學校里。 ?–?–???–???–?–???–
  ??????????????????
  rao yo?o te?e rohng rian
  我們在上課。 ?–?–?–?–?–?–?–???–?–
  ????????????????????
  rao gam-lang rian na?ng-se?u
  這些是學生。 ???–?–?–?–?–?–?
  ???????????????
  na?n keu na?k rian
  這是女老師。 ???–?–?–?–?–?
  ?????????????
  na?n keu kun kroo
  這是班級 / 教室。 ???–?–?–???–???–
  ????????????????
  na?n keu cha?n rian
  我們做什么? ?–?–?–?–?–?–?–?–???
  ???????????????????
  rao gam-lang tam a?-rai yo?o ?
  我們學習。 ?–?–?–?–?–?–?–???–?–
  ????????????????????
  rao gam-lang rian na?ng-se?u
  我們學習一門語言。 ?–?–?–?–?–?–?–?–?
  ?????????????????
  rao gam-lang rian paa-sa?a
  我學習英語。 ?–♂ / ?????♀ –???–?–?–???–?–
  ??♂ / ?????♀ ???????????????
  po?m ♂ / di?-cha?n ♀ rian paa-sa?a ang-gri?t
  你學習西班牙語。 ???–???–?–?–?–?–
  ????????????????

   

  小黄书直播