<samp id="72kih"><tt id="72kih"><nobr id="72kih"></nobr></tt></samp>

<samp id="72kih"><ruby id="72kih"><legend id="72kih"></legend></ruby></samp> <ins id="72kih"></ins>
 • 小語種口語網 www.ytx73.com 是學說55種外語口語的網站,2004年開始運行。改版后的新版可以在電腦,手機,平板上使用。外語口語速成,所有內容都在網上。以初級簡單的句子為主,采用美國外交部的外語訓練模式,外文原文+中文譯文+聲音。您一分鐘就能學會。所有句子均由語言國的電臺播音員朗讀。您不受時間限制,您可以在世界各地,24小時學習外語。

   

  進入新版

  -- 歐洲語言---

  法語 | 德語 | 西班牙語 | 意大利語 | 葡萄牙語 | 挪威語 | 芬蘭語 | 瑞典語 | 丹麥語 | 荷蘭語

  克羅地亞語 | 斯洛文尼亞語 | 波斯尼亞語 | 塞爾維亞語 | 馬其頓語 | 羅馬尼亞語 | 波蘭語

  阿爾巴尼亞語 | 斯洛伐克語 | 捷克語 | 保加利亞語 | 匈牙利語 | 希臘語 | 愛沙尼亞語 | 立陶宛語

  拉脫維亞語 | 烏克蘭語 | 俄語 | 白俄羅斯語 | 格魯吉亞語 | 亞美尼亞語 | 巴西葡萄牙語

  --- 亞洲語言---

  韓語 | 泰語 | 日語 | 阿拉伯語 | 印地語 | 波斯語 | 希伯來語 | 孟加拉語 | 印尼語 | 土耳其語

  馬來語 | 菲律賓語 | 越南語 | 老撾語 | 柬埔寨語 | 香港話 | 烏爾都語 | 泰米爾語 | 學說漢語

  --- 非洲語言---

  斯瓦西里語 | 阿姆哈拉語 | 南非荷蘭語

  紐約英語口語網-10萬有聲句子


   

  --- 試學你要學的語言 ---

  試學法語 | 試學德語 |試學西班牙語 | 試學意大利語 | 試學葡萄牙語 | 試學挪威語 | 試學芬蘭語 | 試學瑞典語 | 試學丹麥語

  試學荷蘭語 | 試學克羅地亞語 | 試學塞爾維亞語 | 試學波斯尼亞語 | 試學斯洛文尼亞語 | 試學羅馬尼亞語 | 試學波蘭語

  試學阿爾巴尼亞語 | 試學斯洛伐克語 | 試學捷克語 | 試學匈牙利語 | 試學希臘語 | 試學俄語 | 試學保加利亞語

  試學亞美尼亞語 | 試學愛沙尼亞語 | 試學拉脫維亞語 | 試學立陶宛語 | 試學烏克蘭語

  試學韓語 | 試學泰語 | 試學日語 | 試學阿拉伯語 | 試學印地語 | 試學波斯語 | 試學希伯來語 | 試學孟加拉語 | 試學印尼語

  試學馬來語 | 試學土耳其語 | 試學菲律賓語 | 試學越南語 | 試學老撾語 | 試學柬埔寨語 | 試學香港話 | 試學泰米爾語

  試學斯瓦西里語 | 試學普通話 | 試學紐約英語口語網

   

  更多試學

  法語數字 | 德語數字 |西班牙語數字 | 意大利語數字 | 葡萄牙語數字 | 挪威語數字 | 芬蘭語數字 | 瑞典語數字 | 丹麥語數字

  荷蘭語數字 | 克羅地亞語數字 | 塞爾維亞語數字 | 波斯尼亞語數字 | 斯洛文尼亞語數字 | 羅馬尼亞語數字 | 波蘭語數字

  阿爾巴尼亞語數字 | 斯洛伐克語數字 | 捷克語數字 | 匈牙利語數字 | 希臘語數字 | 俄語數字 | 保加利亞語數字

  亞美尼亞語數字 | 愛沙尼亞語數字 | 拉脫維亞語數字 | 立陶宛語數字 | 烏克蘭語數字 | 韓語數字 | 泰語數字 | 日語數字

  阿拉伯語數字 | 印地語數字 | 波斯語數字 | 希伯來語數字 | 孟加拉語數字 | 印尼語數字 | 馬來語數字 | 土耳其語數字

  菲律賓語數字 | 越南語數字 | 老撾語數字 | 柬埔寨語數字 | 香港話 | 泰米爾語數字 | 斯瓦西里語數字 | 普通話


   

  舊版(電腦版)

  電腦版安裝聲音插件

  -- 歐洲語言---

  法語 | 德語 | 西班牙語 | 意大利語 | 葡萄牙語 | 挪威語 | 芬蘭語 | 瑞典語 | 丹麥語 | 荷蘭語

  克羅地亞語 | 斯洛文尼亞語 | 波斯尼亞語 | 塞爾維亞語 | 馬其頓語 | 羅馬尼亞語 | 波蘭語 | 希臘語

  阿爾巴尼亞語 | 斯洛伐克語 | 捷克語 | 保加利亞語 | 匈牙利語 || 愛沙尼亞語 | 立陶宛語

  拉脫維亞語 | 烏克蘭語 | 俄語 | 白俄羅斯語 | 格魯吉亞語 | 亞美尼亞語 | 冰島語 | 愛爾蘭語

  --- 亞洲語言---

  韓語 | 泰語 | 日語 | 阿拉伯語 | 印地語 | 波斯語 | 希伯來語 | 孟加拉語 | 印尼語 | 土耳其語

  馬來語 | 菲律賓語 | 越南語 | 老撾語 | 柬埔寨語 | 香港話 | 烏爾都語 | 泰米爾語 | 學說漢語

  --- 非洲語言---

  斯瓦西里語 | 阿姆哈拉語 | 南非荷蘭語 | 祖魯語

  紐約英語口語網-10萬有聲句子

   

   


   

  網站地圖

  法語-1 | 法語-2 | 法語-3 | 法語-4 | 法語-5 | 法語-6 | 法語-7 | 法語-8 | 法語-9 | 法語-10 | 法語-11 | 法語-12 | 法語-13 | 德語-1

  德語-2 | 德語-3 | 德語-4 | 德語-5 | 德語-6 | 德語-7 | 德語-8 | 德語-9 | 德語-10 | 德語-11 | 德語-12 | 德語-13 | 西班牙語-1

  西班牙語-2 | 西班牙語-3 | 西班牙語-4 | 西班牙語-5 | 西班牙語-6 | 西班牙語-7 | 西班牙語-8 | 西班牙語-9 | 西班牙語-10

  西班牙語-11 | 西班牙語-12 | 西班牙語-13 | 加泰羅尼亞語-1 | 加泰羅尼亞語-2 | 意大利語-1 | 意大利語-2 | 意大利語-3

  意大利語-4 | 意大利語-5 | 意大利語-6 | 意大利語-7 | 意大利語-8 | 意大利語-9 | 意大利語-10 | 意大利語-11 | 意大利語-12

  意大利語-13 | 葡萄牙語-1 | 葡萄牙語-2 | 葡萄牙語-3 | 葡萄牙語-4 | 葡萄牙語-5 | 葡萄牙語-6 | 葡萄牙語-7 | 葡萄牙語-8

  葡萄牙語-9 | 葡萄牙語-10 | 葡萄牙語-11 | 葡萄牙語-12 | 葡萄牙語-13 | 巴西葡萄牙語-1 | 巴西葡萄牙語-2 | 挪威語-1

  挪威語-2 | 挪威語-3 | 挪威語-4 | 挪威語-5 | 挪威語-6 | 挪威語-7 | 挪威語-8 | 芬蘭語-1 | 芬蘭語-2 | 芬蘭語-3 | 芬蘭語-4

  芬蘭語-5 | 芬蘭語-6 | 芬蘭語-7 | 芬蘭語-8 | 瑞典語-1 | 瑞典語-2 | 瑞典語-3 | 瑞典語-4 | 瑞典語-5 | 瑞典語-6 | 瑞典語-7

  瑞典語-8 | 瑞典語-9 | 瑞典語-10 | 丹麥語-1 | 丹麥語-2 | 丹麥語-3 | 丹麥語-4 | 丹麥語-5 | 丹麥語-6 | 丹麥語-7 | 丹麥語-8

  丹麥語-9 | 丹麥語-10 | 荷蘭語-1 | 荷蘭語-2 | 荷蘭語-3 | 荷蘭語-4 | 荷蘭語-5 | 荷蘭語-6 | 荷蘭語-7 | 荷蘭語-8 | 荷蘭語-9

  荷蘭語-10 | 荷蘭語-11 | 荷蘭語-12 | 荷蘭語-13 | 克羅地亞語-1 | 克羅地亞語-2 | 克羅地亞語-3 | 克羅地亞語-4

  克羅地亞語-5 | 克羅地亞語-6 | 克羅地亞語-7 | 斯洛文尼亞語-1 | 斯洛文尼亞語-2 | 波斯尼亞語-1 | 波斯尼亞語-2

  波斯尼亞語-3 | 波斯尼亞語-4 | 波斯尼亞語-5 | 波斯尼亞語-6 | 塞爾維亞語-1 | 塞爾維亞語-2 | 塞爾維亞語-3

  塞爾維亞語-4 | 塞爾維亞語-5 | 塞爾維亞語-6 | 馬其頓語-1 | 羅馬尼亞語-1 | 羅馬尼亞語-2 | 羅馬尼亞語-3 | 羅馬尼亞語-4

  羅馬尼亞語-5 | 羅馬尼亞語-6 | 羅馬尼亞語-7 | 羅馬尼亞語-8 | 波蘭語-1 | 波蘭語-2 | 波蘭語-3 | 波蘭語-4 | 波蘭語-5

  波蘭語-6 | 波蘭語-7 | 波蘭語-8 | 波蘭語-9 | 波蘭語-10 | 阿爾巴尼亞語-1 | 阿爾巴尼亞語-2 | 阿爾巴尼亞語-3

  阿爾巴尼亞語-4 | 阿爾巴尼亞語-5 | 阿爾巴尼亞語-6 | 斯洛伐克語-1 | 斯洛伐克語-2 | 斯洛伐克語-3 | 斯洛伐克語-4

  斯洛伐克語-5 | 斯洛伐克語-6 | 捷克語-1 | 捷克語-2 | 捷克語-3 | 捷克語-4 | 捷克語-5 | 保加利亞語-1 | 保加利亞語-2

  保加利亞語-3 | 保加利亞語-4 | 保加利亞語-5 | 保加利亞語-6 | 保加利亞語-7 | 匈牙利語-1 | 匈牙利語-2 | 匈牙利語-3

  匈牙利語-4 | 匈牙利語-5 | 匈牙利語-6 | 匈牙利語-7 | 匈牙利語-8 | 希臘語-1 | 希臘語-2 | 希臘語-3 | 希臘語-4 | 希臘語-5

  希臘語-6 | 希臘語-7 | 希臘語-8 | 希臘語-9 | 希臘語-10 | 愛沙尼亞語-1 | 愛沙尼亞語-2 | 愛沙尼亞語-3 | 愛沙尼亞語-4

  愛沙尼亞語-5 | 愛沙尼亞語-6 | 立陶宛語-1 | 立陶宛語-2 | 立陶宛語-3 | 立陶宛語-4 | 立陶宛語-5 | 立陶宛語-6

  拉脫維亞語-1 | 拉脫維亞語-2 | 拉脫維亞語-3 | 拉脫維亞語-4 | 拉脫維亞語-5 | 烏克蘭語-1 | 烏克蘭語-2 | 烏克蘭語-3

  烏克蘭語-4 | 烏克蘭語-5 | 烏克蘭語-6 | 烏克蘭語-7 | 俄語-1 | 俄語-2 | 俄語-3 | 俄語-4 | 俄語-5 | 俄語-6 | 俄語-7

  俄語-8 | 白俄羅斯語-1 | 白俄羅斯語-2 | 格魯吉亞語-1 | 亞美尼亞語-1 | 亞美尼亞語-2 | 亞美尼亞語-3 | 亞美尼亞語-4

  亞美尼亞語-5 | 亞美尼亞語-6 | 韓語-1 | 韓語-2 | 韓語-3 | 韓語-4 | 韓語-5 | 韓語-6 | 韓語-7 | 韓語-8 | 韓語-9

  韓語-10 | 泰語-1 | 泰語-2 | 泰語-3 | 泰語-4 | 泰語-5 | 泰語-6 | 泰語-7 | 泰語-8 | 日語-1 | 日語-2 | 日語-3

  日語-4 | 日語-5 | 日語-6 | 日語-7 | 日語-8 | 日語-9 | 日語-10 | 日語-11 | 日語-12 | 日語-13 | 阿拉伯語-1

  阿拉伯語-2 | 阿拉伯語-3 | 阿拉伯語-4 | 阿拉伯語-5 | 阿拉伯語-6 | 阿拉伯語-7 | 阿拉伯語-8 | 印地語-1 | 印地語-2

  印地語-3 | 印地語-4 | 印地語-5 | 波斯語-1 | 波斯語-2 | 波斯語-3 | 波斯語-4 | 波斯語-5 | 波斯語-6 | 波斯語-7 | 希伯來語-1

  希伯來語-2 | 希伯來語-3 | 希伯來語-4 | 希伯來語-5 | 希伯來語-6 | 希伯來語-7 | 希伯來語-8 | 孟加拉語-1 | 孟加拉語-2

  孟加拉語-3 | 孟加拉語-4 | 孟加拉語-5 | 孟加拉語-6 | 印尼語-1 | 印尼語-2 | 印尼語-3 | 印尼語-4 | 印尼語-5 | 印尼語-6

  印尼語-7 | 印尼語-8 | 印尼語-9 | 印尼語-10 | 土耳其語-1 | 土耳其語-2 | 土耳其語-3 | 土耳其語-4 | 土耳其語-5 | 土耳其語-6

  土耳其語-7 | 土耳其語-8 | 土耳其語-9 | 土耳其語-10 | 馬來語-1 | 馬來語-2 | 馬來語-3 | 馬來語-4 | 馬來語-5 | 馬來語-6

  菲律賓語-1 | 菲律賓語-2 | 菲律賓語-3 | 菲律賓語-4 | 菲律賓語-5 | 菲律賓語-6 | 越南語-1 | 越南語-2 | 越南語-3 | 越南語-4

  越南語-5 | 越南語-6 | 越南語-7 | 越南語-8 | 越南語-9 | 老撾語-1 | 老撾語-2 | 柬埔寨語-1 | 香港話-1 | 香港話-2 | 香港話-3

  香港話-4 | 香港話-5 | 烏爾都語-1 | 烏爾都語-2 | 泰米爾語-1 | 泰米爾語-2 | 泰米爾語-3 | 漢語-1 | 漢語-2 | 漢語-3 | 漢語-4

  漢語-5 | 漢語-6 | 漢語-7 | 漢語-8 | 漢語-9 | 漢語-10 | 漢語-11 | 斯瓦西里語-1 | 斯瓦西里語-2 | 斯瓦西里語-3 | 斯瓦西里語-4

  斯瓦西里語-5 | 斯瓦西里語-6 | 阿姆哈拉語-1 | 阿姆哈拉語-2 | 阿姆哈拉語-3 | 南非荷蘭語-1 | 南非荷蘭語-2


   

  學習資料

  法語學習 | 德語學習 | 西班牙語學習 | 意大利語學習 | 葡萄牙語學習 | 韓語學習 | 日語學習 | 越南語學習

  俄語學習 | 泰語學習 | 挪威語學習 | 芬蘭語學習 | 瑞典語學習 | 丹麥語學習 | 荷蘭語學習 | 克羅地亞語學習

  斯洛文尼亞語學習 | 波斯尼亞語學習 | 塞爾維亞語學習 | 馬其頓語學習 | 羅馬尼亞語學習 | 波蘭語學習

  阿爾巴尼亞語學習 | 斯洛伐克語學習 | 捷克語學習 | 保加利亞語學習 |匈牙利語學習 | 希臘語學習

  愛沙尼亞語學習 | 立陶宛語學習 拉脫維亞語學習 | 烏克蘭語學習 | 白俄羅斯語學習 | 格魯吉亞語學習

  阿拉伯語學習 | 印地語學習 | 波斯語學習 | 希伯來語學習 | 孟加拉語學習 | 印尼語學習 | 南非荷蘭語學習


   

  小語種發音入門

  法語發音入門 | 德語發音入門 | 西班牙發音入門 | 意大利語發音入門 | 葡萄牙語發音入門 | 瑞典語發音入門

  挪威語發音入門 | 芬蘭語發音入門 | 丹麥語發音入門 | 荷蘭語發音入門 | 羅馬尼亞語發音入門 | 波蘭語發音入門

  克羅地亞語發音入門 | 斯洛文尼亞語發音入門 | 塞爾維亞語發音入門 | 保加利亞語發音入門 | 匈牙利語發音入門

  阿爾巴尼亞語發音入門 | 斯洛伐克語發音入門 | 捷克語發音入門 | 希臘語發音入門 | 烏克蘭語發音入門 | 俄語發音入門

  愛沙尼亞語發音入門 | 立陶宛語發音入門 | 拉脫維亞語發音入門 | 白俄羅斯語發音入門 | 格魯吉亞語發音入門

  波斯尼亞語(波黑語)發音入門 | 亞美尼亞語發音入門 | 韓語發音入門 | 泰語發音入門 | 日語發音入門

  阿拉伯語發音入門 | 波斯語發音入門 | 印地語發音入門 | 希伯來語發音入門 | 孟加拉語發音入門 | 印尼語發音入門

  土耳其語發音入門 | 菲律賓語發音入門 | 越南語發音入門 | 老撾語發音入門 | 柬埔寨語發音入門 | 斯瓦西里語發音入門

   

   

  小語種世界地圖 | 小語種學習資料 | 小語種在線翻譯 | 小語種發音入門  聯系我們 | 會員反饋 | 關于我們 | 安裝插件

  Copyright ©2019 www.ytx73.com All Rights Reserved. 小語種口語網版權所有

  小語種口語網版權說明:
  小語種口語網對其網站上的文字材料和聲音文件擁有版權等知識產權,受法律保護。任何單位及個人不得以任何方式對本網站的任何部分進行 復制、抄錄、傳播。凡侵犯本網站版權等知識產權的,本網站必依法追究其法律責任及經濟賠償責任。

  工信部備案 遼ICP備07501226號

  公安備案 遼公網安備 21010602000118號

  小黄书直播